Szanowni Pa?stwo!

Mamy szerokie do?wiadczenie w reprezentacji Polskich Klientów w s?dach w ca?ej Irlandii Pó?nocnej. Wielu naszych Klientów którym postawiono zarzuty kryminalne wygra?o sprawy w s?dzie. Mamy na swoim koncie wygrane sprawy o deportacj?- wielu naszych klientów mog?o pozosta? ze swoimi rodzinami w Irlandii Pó?nocnej. Wygrywamy efektywnie tak?e sprawy w s?dzie rodzinnym-  klienci którzy zaufali nam  uzyskali dogodne dla siebie ustalenia dotycz?ce kontaktów z dzie?mi. Je?li potrzebujesz fachowej porady prawnej lub nie jeste? zadowolony ze swojego aktualnego prawnika- skontaktuj sie z nami natychmiast!

Jeste?my pierwsz?  jedyn? firm? prawnicz? w Irlandii Pó?nocnej która stworzy?a mo?liwo?? regularnych, bezp?atnych porad prawnych. Dla Pa?stwa potrzeb stworzyli?my bezp?atn? Polska Klinik? Prawn?. W ka?dy drugi poniedzia?ek miesi?ca  mo?ecie Pa?stwo uzyska? bezp?atn? porad? prawn?. Prosimy o kontakt z naszym biurem aby zagwarantowa? sobie konsultacj? z wybranym ekspertem prawnym. Ponadto zapewniamy bezp?atn? asyst? wykwalifikowanego t?umacza. Je?li potrzebujecie Pa?stwo skutecznej porady w jakiejkolwiek dziedzinie prawa- prosimy o bezzw?oczny kontakt.

Zapewniamy asyst? i pomoc w nastpuj?cych dziedzinach:

© 2021, McCrudden & Trainor Solicitors. All rights reserved.